Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Projekt obejmuje ocenę bieżącej kondycji finansowej podmiotu leczniczego odnoszącą się do jego rentowności, w tym z uwzględnieniem przychodów ze sprzedaży udzielanych świadczeń leczniczych w ramach zawartych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz świadczeń udzielanych komercyjnie.